God sommer!

Vi i Mora har levert skred­der­syd­de og norsk­pro­du­ser­te gara­sje­por­ter av høy­es­te kva­li­tet i over 30 år.

Bestill befa­ring i dag så kom­mer en råd­gi­ver på et ufor­plik­ten­de hjemmebesøk.

Mora Gara­sje­por­ter pro­du­se­res i Nor­ge, og er der­med til­pas­set vårt kli­ma og vær. 

Hvorfor velge Mora?

  • Gra­tis befaring/måltagning
  • Demontering/snekkerarbeid
  • Mon­te­ring av ny garasjeport
  • Avfalls­hånd­te­ring og ‑sor­te­ring
  • Gara­sje­por­ter med høy sikkerhet
  • Pro­du­sert i Nor­ge for nors­ke forhold
  • Ved­li­ke­holds­frie og isolerte
  • 30 års erfaring

Paneltype og struktur

For at du skal fin­ne en port med et uttrykk som pas­ser din gara­sje og ditt hus har vi por­ter i for­skjel­li­ge utførelser.

Front­pa­ne­le­ne i stål har tykk gal­va­ni­se­ring og solid lakk på toppen.

Fleksibel leddport

Når du vel­ger ledd­port fra Mora kan du til­pas­se por­ten med ulikt til­be­hør. Velg mel­lom dører, vin­du­er, låser og moto­ri­se­ring. Vi hjel­per deg med å fin­ne opti­mal løs­ning for deg.

Velg motorisert leddport

Enkel betje­ning av din nye port — kan sty­res med fjern­kon­troll eller app.

Torsjonsfjærer

Mora ledd­por­ter leve­res med dob­le tor­sjons­fjæ­rer. Det­te hind­rer kor­ro­sjon og øker leve­ti­den. Tor­sjon­s­fæ­rer gir en per­fekt avba­lan­sert gara­sje­port som med lett­het også kan åpnes og luk­kes manuelt.