40%!

Nå har vi 40% rabatt på vår skred­der­syd­de Hori­sont gara­sje­port! Hori­sont har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de, med bre­de bord i trestruktur. 

Før­pris: 25 311,- NÅ: 15 187,-
(Eksem­pel­pris fra stør­rel­se: 250 cm bred x 198 cm høy)
Admi­ni­stra­sjons­ge­byr og even­tu­ell mon­te­ring kom­mer i tillegg.

Mora Gara­sje­por­ter pro­du­se­res i Nor­ge, og er der­med til­pas­set vårt kli­ma og vær. 

Hvorfor velge Mora?

  • Gra­tis befaring/måltagning
  • Demontering/snekkerarbeid
  • Mon­te­ring av ny garasjeport
  • Avfalls­hånd­te­ring og ‑sor­te­ring
  • Gara­sje­por­ter med høy sikkerhet
  • Pro­du­sert i Nor­ge for nors­ke forhold
  • Ved­li­ke­holds­frie og isolerte
  • 30 års erfaring

Paneltype og struktur

For at du skal fin­ne en port med et uttrykk som pas­ser din gara­sje og ditt hus har vi por­ter i for­skjel­li­ge utførelser.

Front­pa­ne­le­ne i stål har tykk gal­va­ni­se­ring og solid lakk på toppen.

Fleksibel leddport

Når du vel­ger ledd­port fra Mora kan du til­pas­se por­ten med ulikt til­be­hør. Velg mel­lom dører, vin­du­er, låser og moto­ri­se­ring. Vi hjel­per deg med å fin­ne opti­mal løs­ning for deg.

Velg motorisert leddport

Enkel betje­ning av din nye port — kan sty­res med fjern­kon­troll eller app.

Torsjonsfjærer

Mora ledd­por­ter leve­res med dob­le tor­sjons­fjæ­rer. Det­te hind­rer kor­ro­sjon og øker leve­ti­den. Tor­sjon­s­fæ­rer gir en per­fekt avba­lan­sert gara­sje­port som med lett­het også kan åpnes og luk­kes manuelt.