garasjeport-web


Ta kon­takt for gra­tis befa­ring. Vi kom­mer hjem til deg og gir deg et ufor­plik­ten­de tilbud.

Mora Garasjeporter

Det er flere gode grunner til å velge en garasjeport fra Mora

 

Gara­sje­por­ter med høy sikkerhet

Pro­du­sert i Nor­ge for nors­ke forhold

Ved­li­ke­holds­frie og isolerte 

30 års erfaring

Gra­tis befaring/måltagning

Demontering/snekkerarbeid

Mon­te­ring av ny garasjeport

Avfalls­hånd­te­ring og ‑sor­te­ring

 

Paneltype og struktur

For at du skal fin­ne en port med et uttrykk som pas­ser din gara­sje og ditt hus har vi por­ter i for­skjel­li­ge utførelser.

Front­pa­ne­le­ne i stål har tykk gal­va­ni­se­ring og solid lakk på toppen.

Fleksibel leddport

Når du vel­ger ledd­port fra Mora kan du til­pas­se por­ten med ulikt til­be­hør. Velg mel­lom dører, vin­du­er, låser og moto­ri­se­ring. Vi hjel­per deg med å fin­ne opti­mal løs­ning for deg.

Velg motorisert leddport

Enkel betje­ning av din nye port — kan sty­res med fjern­kon­troll eller app.

Torsjonsfjærer

Mora ledd­por­ter leve­res med dob­le tor­sjons­fjæ­rer. Det­te hind­rer kor­ro­sjon og øker leve­ti­den. Tor­sjon­s­fæ­rer gir en per­fekt avba­lan­sert gara­sje­port som med lett­het også kan åpnes og luk­kes manuelt.