8 nyttige tips til deg som skal kjøpe ny garasjeport

Før du går til innkjøp av ny garasjeport, bør du ha et bevisst forhold til den praktiske bruken av garasjen, tilgjengeligheten, vedlikeholdet og sikkerheten.

1. Skal garasjen brukes til mer enn bare et sted å parkere bilen?

I så fall kan det være lurt å vel­ge en gara­sje­port med vin­du­er instal­lert. Det sik­rer bed­re lys­for­hold inne i garasjen.

2. Beveger du deg mye inn og ut av garasjen?

Og du har hel­ler ikke side­dør? Da bør du vur­de­re å vel­ge en gara­sje­port med dør installert.

3. En port er en port?

Velg en gara­sje­port som er til­pas­set det norsk kli­ma og din bruk av gara­sjen. Har du en opp­var­met gara­sje, bør du være spe­si­elt opp­merk­som på iso­la­sjons­ver­di­en på por­ten, for å unn­gå unød­ven­dig varmetap.

4. Materialvalg for garasjeporten?

Tid­li­ge­re valg­te man­ge gara­sje­por­ter i tre, mens i dag vel­ger de fles­te por­ter av stål. For­de­len med en stål­port er at den er til­nær­met ved­li­ke­holds­fri – du tren­ger stort sett bare å smø­re beve­ge­li­ge deler.

5. Har du god plass foran garasjen?

Med en vippe­port mis­ter du noe bruks­are­al foran gara­sjen, mens med en ledd­port kan du utnyt­te plas­sen nes­ten helt inn­til garasjeporten.

6. Ekstra komfort og trygghet?

Med en fjern­styrt port­åp­ner tren­ger du ikke å utset­te deg for dår­lig vær når du skal inn i gara­sjen. Har du port­åp­ner blir det også vans­ke­li­ge­re å bry­te seg inn i gara­sjen – for­di gara­sje­por­ten ikke har hånd­tak eller syn­lig lås.

7. Opptatt av sikkerheten?

Sjekk hvil­ke funk­sjo­ner som fin­nes på por­ten – med hen­syn til klemsik­ring og full stopp­funk­sjon når por­ten møter motstand.

8. Hvem skal montere porten?

Det er kom­pli­sert å mon­te­re en gara­sje­port selv. Det anbe­fa­les der­for å vel­ge en leve­ran­dør med egne mon­tø­rer for å sik­re kor­rekt mon­te­ring. Da har du mon­te­rings­ga­ran­ti der­som rekla­ma­sjon skul­le oppstå.

Finn gara­sje­por­ter her, som til­freds­stil­ler dine krav og ønsker.

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg