Garasjen – mannens siste domene?

Finn inspirasjon til ny bruk av garasjen.

I USA er gara­sjen tra­di­sjo­nelt man­nens dome­ne. Den er en slags utvi­del­se av selve huset – et sted man opp­be­va­rer alt av verk­tøy, instal­le­rer musikk­an­legg, kjøle­skap og god belys­ning, etab­le­rer sitte­grup­per, osv. Sånn sett blir gara­sjen der borte en kom­bi­na­sjon av et lite krise­sen­ter for menn, til­fluks­t­rom, ”man cave” og hobby­verk­sted – et sted der man­nen kan regje­re diktatorisk.

Nors­ke tra­di­sjo­ner for bruk av gara­sjen er nok mer basert på prak­tisk og trygg opp­be­va­ring av bil og et sted for lag­ring. Men det fin­nes unn­tak også i Nor­ge som ser helt anner­le­des på utnyt­tel­se av garasjen.

Se gara­sjen som i til­legg også er bar, kino og verk­sted: http://www.tv2.no/a/9240791/

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg