- Siden 1956 -

Norskproduserte garasjeporter av 
høyeste kvalitet! 

Hvem vi er

​​​Mora gara­sje­por­ter har levert ved­li­ke­holds­frie og iso­ler­te gara­sje­por­ter av høy­es­te kva­li­tet i mer enn 30 år – og er en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av garasjeporter. 

Hvor­for vel­ge oss

Mora gara­sje­por­ter er pro­du­sert i Nor­ge for nors­ke for­hold, er ved­li­ke­holds­frie og iso­ler­te. Stor leve­ran­dør med lang farts­tid sik­rer høy kva­li­tet og god opp­føl­ging i etterkant.

Dine mulig­he­ter

Velg mel­lom man­ge far­ger, struk­tu­rer, dører og dekor­vin­du­er. Por­te­ne pro­du­se­res etter mål, og kan moto­ri­se­res — med fjern­sty­ring via kon­troll eller app.

Fra A til Å

Vi ord­ner alt for deg slik at du kan slap­pe av. Vi sør­ger for kor­rekt mål­ta­king, demon­te­ring av eksis­te­ren­de port, snek­ker­ar­beid og ny montering.

Våre garasjeporter og paneler

Neden­for kan du lese mer om våre for­skjel­li­ge gara­sje­por­ter. Våre por­ter leve­res etter mål. Vi kom­mer på gra­tis befa­ring, og tar mål for deg. 

Se vår brosjyre (2023)

Horisont

HORISONT har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de. Bre­de bord med tre­struk­tur. Por­ten pas­ser godt til bomil­jø­er både i land­li­ge og mer urba­ne strøk.

Les mer

Kassett

KASSETT har et tra­di­sjo­nelt utse­en­de. Sam­men med en fin tre­struk­tur er det­te en port som pas­ser fint i nors­ke bomil­jø­er. Den­ne model­len pas­ser per­fekt til små og mel­lom­sto­re gara­sje­por­ter, og leve­res i hvit som standard.

Les mer

Line

LINE har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de. Sma­le bord med tre­struk­tur. Por­ten pas­ser godt til bomiljø

Les mer

Moderne

MODERNE har slett pro­fil med glatt over­fla­te. Por­ten har et meget ele­gant utse­en­de og pas­ser godt sam­men med moder­ne arki­tek­tur. Den har et eks­tra slite­sterkt over­flate­be­legg som tåler et røft miljø.

Les mer

Trend

TREND har slett pro­fil med tre­struk­tur. Den gir por­ten et moder­ne og tren­dy utse­en­de. Pas­ser meget godt til tra­di­sjo­nell og moder­ne arkitektur.

Les mer

Stillegående garasjeport

Ofte er gara­sjen nær huset, og da er det vik­tig med en gara­sje­port som er stille­gå­en­de. For å gjø­re ledd­por­te­ne eks­tra støy­sva­ke, har vi utstyrt dem med nylon trinse­hjul og egne kulelagere.

Solide hengsler

En gara­sje­port fra Mora er utstyrt med hengs­ler av høy kva­li­tet. Hengs­le­ne er soli­de og jus­ter­ba­re, og gir por­ten økt drift­sik­ker­het og levetid.

Skinner

Skinne­sys­te­met i våre gara­sje­por­ter har gal­va­ni­sert stål­kon­struk­sjon. Port­skin­ne­ne er jus­ter­ba­re for å kun­ne til­pas­ses til port­åp­nin­gen. Det­te gjør mon­te­rin­gen av en gara­sje­port enk­le­re og hind­rer varmetap.

Isolasjon

Energi­be­spa­ren­de fre­on-fri poly­ure­tanskum gjør port­sek­sjo­nen kom­pakt og gir por­ten en høy iso­la­sjons­ver­di. Våre por­ter leve­res med 40 mm iso­la­sjon som stan­dard, og en kulde­bro­bry­ter hind­rer varmetap.

Værtetting av garasjeport

En gara­sje­port fra Mora har vær­tet­ting i bunn, på sider og i topp – med opti­malt utfor­me­de tette­lis­ter. Vi benyt­ter bl.a. en spe­sial­bunn­list med dob­bel tet­ting mel­lom gara­sje­port og gulv.

Det­te sik­rer at gara­sjen din hol­der seg tørr og lun, også på uværsdager.

Sikring

Når en Mora gara­sje­port åpnes og luk­kes, vil en egen meka­nis­me auto­ma­tisk og for­sik­tig sky­ve even­tu­el­le fing­re bort fra portskjøtene.

Gara­sje­por­te­ne er utstyrt med hel­luk­ket vin­kel­skin­ne som for­hind­rer klem­ulyk­ker også på inn­si­den. En gara­sje­port fra Mora er der­for en av mar­ke­dets sikreste.

Fjærbruddsikring

Den inte­grer­te fjær­brudd-sik­rin­gen for­hind­rer at en gara­sje­port kan fal­le mer enn 300 mm ved et even­tu­elt fjærbrudd.

Tilbehør 

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med gara­sje­port­åp­ner kan du åpne gara­sjen når det er mørkt og dår­lig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til gara­sjen er til­pas­set por­ten i form og far­ge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle por­ter kan leve­res med utven­dig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Til­pass por­ten med deko­ra­ti­ve vin­du­er i for­skjel­li­ge utfø­rel­ser. Her kan du vir­ke­lig set­te sis­te touch på porten.