Hvordan skaffe seg ny garasjeport?

Hos oss er du i trygge hender.

Helt uten overraskelser og utfordringer!

Det duk­ker all­tid opp usik­ker­het og spørs­mål når man vur­de­rer å anskaf­fe seg ny gara­sje­port. Har port­åp­nin­gen stan­dard­mål? Må vi skaf­fe en snek­ker i til­legg? Kom­mer det til­leggs­kost­na­der vi ikke har tenkt på?
Vel­ger dere å kjø­pe gara­sje­port fra Mora, kan dere glem­me alle ufor­ut­set­te utgif­ter eller over­ras­kel­ser under­veis. Dere tren­ger kun å for­hol­de dere til én aktør, som utfø­rer alt nød­ven­dig arbeid gjen­nom hele prosessen.

Grunner til at får du en problemfri leveranse av ny garasjeport:

- Vi kom­mer på gra­tis befa­ring og mål­tag­ning, og gir deg et ufor­plik­ten­de pristilbud.
— Vi skred­der­syr por­ten etter dine ønsker.
— Vi demon­te­rer den gam­le gara­sje­por­ten din.
— Vi utfø­rer alt nød­ven­dig snek­ker­ar­beid for til­pas­ning og ombyg­ging av portåpningen.
— Vi mon­te­rer den nye por­ten på rik­tig måte – slik at du er sik­ret 5 års garan­ti, både på port og montering.
— Den gam­le gara­sje­por­ten, samt alt rest­ma­te­ria­le og embal­la­sje etter mon­te­ring ryd­des og frak­tes bort.
— Vi sor­te­rer og leve­rer alt avfall til resir­ku­le­ring – jern, tre, plast­em­bal­la­sje, osv.
— Du har hatt en pro­blem­fri og bekym­rings­løs opp­le­vel­se ved kjøp av ny garasjeport!

Se vår gara­sje­por­ter her!

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg