En garasje bidrar til at bilen holder seg bedre, og at verditapet blir mindre.

Her er fordelene og ulempene.

Det er man­ge for­de­ler ved å la bilen stå under tak. Ikke minst på vin­ters­tid opp­le­ves det mer beha­ge­lig, når du slip­per å måke snø av bilen og skra­pe is av vin­du­ene. En gara­sje bidrar også til at bilen hol­der seg bed­re, og at verdi­ta­pet blir mindre.

Det vanlig å dele inn i tre typer garasjer:

• Iso­lert, varm garasje
• Uiso­lert, kald garasje
• Carport

Isolert, varm garasje

Opp­var­met gara­sje har unek­te­lig sine for­de­ler. Er bilen våt når du set­ter den inn, tør­ker den fort. Det er selv­føl­ge­lig dei­lig å set­te seg inn i en tørr og varm bil om mor­ge­nen, men var­men kan også føre til at det opp­står høy luft­fuk­tig­het og kon­dens – som igjen øker faren for rust­ska­der. For å unn­gå det­te, kre­ves god utluf­ting. En stor gara­sje kan selv­føl­ge­lig deles inne i en kald og en varm sone, der­som man øns­ker et sepa­rat rom for and­re sys­ler eller lagring.

Uisolert, kald garasje

En uiso­lert og kald gara­sje med god utluf­ting beskyt­ter bilen bed­re mot rust for­di det opp­står mind­re kon­dens, men gir ikke den sam­me kom­for­tab­le følel­sen av å set­te seg inn i en tørr og varm bil. Den ytre fuk­tig­he­ten på bilen fjer­nes ikke like raskt og effek­tivt som i en varm garasje.

Carport

En car­port har i ugangs­punk­tet de sam­me egen­ska­pe­ne som en kald gara­sje, men er bil­li­ge­re og enk­le­re å set­te opp selv. Instal­le­rer du kupé­var­mer og motor­var­mer i bilen kan du like­vel få en varm bil, til tross for at den står i kald uteluft.

Valg av garasjeport

Hva slags type gara­sje­port du vel­ger – elekt­risk eller manu­ell – gir selv­føl­ge­lig utslag på pri­sen. Har du en opp­var­met gara­sje er det dess­uten eks­tra vik­tig med en godt iso­lert gara­sje­port. Vi skred­der­syr gara­sje­por­ten din etter stør­rel­se, behov og smak. Se mulig­he­te­ne her!

Her kan du lese mer om for­de­ler og ulem­per ved kald eller opp­var­met garasje:
https://www.dinside.no/bolig/kald-eller-oppvarmet-garasje/61707209

Her kan du også føl­ge en liten menings­ut­veks­ling om iso­le­ring av garasjen:
https://groups.google.com/forum/#!topic/no.fritid.bolig/VwmrZGUV8LQ

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg