Kontakt

Vi har fire typer grunn­de­sign på gara­sje­port, med fokus på gene­rell sik­ker­het – og med et utall valg­mu­lig­he­ter av far­ger, struk­tu­rer, dører og dekor­vin­du­er. Våre gara­sje­por­ter kan leve­res som både enk­le og dob­le – og etter skred­der­søm. Kan­skje må det utfø­res snek­ker­ar­beid for å mon­te­re ny gara­sje­port? Alle kom­bi­na­sjons­mu­lig­he­te­ne gjør det der­for vans­ke­lig å gi en fast pris på en fer­dig mon­tert gara­sje­port – før det er gjen­nom­ført mål­tag­ning og val­ge­ne er tatt.

Be om gratis og uforpliktende befaring

Bestill befa­ring og få kon­takt med din nær­mes­te kon­su­lent fra Mora Gara­sje­por­ter. Vi gir deg full over­sikt over utval­get av gara­sje­por­ter og pri­ser – hjem­me hos deg. Du vil få gode råd om ny gara­sje­port, og vi vil kun­ne gi deg et godt og ufor­plik­ten­de til­bud – til fast avtalt pris.

Bestill befaring

Service, reservedeler, garanti/reklamasjon eller fakturaspørsmål

Tren­ger du ser­vice eller har en garanti­sak fin­ner du skje­ma for rekla­ma­sjon eller bestil­ling av reservedeler/service her:

Bestill service/reklamasjon