Gratis befaring

Øns­ker du infor­ma­sjon om pro­duk­ter og pri­ser, eller tren­ger du en gra­tis og ufor­plik­ten­de befaring?

«*» obli­ga­to­risk felt

Det­te fel­tet er for vali­de­rings­for­mål og skal stå uendret.

Hvilke behov og ønsker har du?

Det kan være til stor nyt­te å snak­ke med en fag­mann når det gjel­der valg av ny gara­sje­port. Vi hjel­per deg å se mulig­he­te­ne dine – hjem­me hos deg selv. Vi kom­mer på gra­tis og ufor­plik­ten­de befa­ring, tar nøy­ak­ti­ge mål og gir deg over­sikt over muli­ge løs­nin­ger, pro­duk­ter og kost­na­der. Så kan du selv vur­de­re alter­na­ti­ve­ne – i ro og mak – før du tar en beslutning.

Gara­sje­por­te­ne fra Mora har et utall valg­mu­lig­he­ter av far­ger, struk­tu­rer, dører og dekor­vin­du­er. Våre gara­sje­por­ter kan leve­res som både enk­le og dob­le – og etter skred­der­søm. Kan­skje må det utfø­res snek­ker­ar­beid for å mon­te­re ny gara­sje­port? Alle kom­bi­na­sjons­mu­lig­he­te­ne gjør det der­for vans­ke­lig å gi en fast pris på en fer­dig mon­tert gara­sje­port – før det er gjen­nom­ført mål­tag­ning og val­ge­ne er tatt.