FAQ

Ofte stilte spørsmål

Vedlikehold av garasjeporter?

Du får mye igjen for å gjø­re jevn­lig ved­li­ke­hold på gara­sje­por­ten din. Med enkel inn­sats for­len­ger du leve­ti­den på alle beve­ge­li­ge deler og fjærsystem.

Innvendig vedlikehold 2–4 ganger i året:
 • Smør alle beve­ge­li­ge deler
  Fjæ­ren er spe­si­elt vik­tig å smø­re. Smør også hengs­ler, beve­ge­li­ge deler og vaier. Bruk uni­ver­sal smøre­mid­del — gjer­ne spray for å kom­me let­te­re til. tips: Smør vaieren når por­ten er åpen for mer effek­tiv smøring.
 • Sjekk om vaieren er slakk eller flisete.
  Sørg for at vaieren er like stram på beg­ge sider, ellers vil gara­sje­por­ten din sli­tes skjevt. er den fli­se­te må den skif­tes. Kon­takt oss for reservedeler.

 

1 gang i året:
 • Se over skruene.
  Som fes­ter beslag og hengs­ler. Er de løse, stram­mer du dem.
 • Sjekk por­ten:
  Løs ut por­ten fra port­åp­ne­ren og kjør den manu­elt. Går den tregt, smør opp por­ten. En godt balan­sert port skal stå i ro i halv­åpen posi­sjon (por­ten ca. 1 m over bak­ken). Siger den lett ned må fjæ­re­ne etter­stram­mes. Port­åp­ne­ren vil også få len­ger leve­tid når por­ten går fint manu­elt. Om det er gjort end­rin­ger på por­ten, kjør en ny kraft­jus­te­ring på port­åp­ne­ren. Husk all­tid å ta en sik­ker­hets­test etter du har gjort end­rin­ger på port eller kjørt ny kraft­jus­te­ring. Sjekk bruks­an­vis­nin­gen eller ta kon­takt med oss.

 

Utvendig vedlikehold.

Spyl gara­sje­por­ten to gan­ger i året
Der­som du bor ved sjø­en skal du spy­le gara­sje­por­ten din en gang i måne­den for å unn­gå at sal­tet fra havet tærer på over­flate­be­hand­lin­gen. Du vil ikke se at det lig­ger salt på gara­sje­por­ten, men spyl den like ofte selv om den kan­skje ser ren ut.

 • Vask gjer­ne por­ten din med bilshampo.

 

Hva gjør du om garasjeporten fryser fast?

Gara­sje­por­ter kan ved noen til­fel­ler fry­se fast i bak­ken når kul­den kommer.
Vik­tig før du star­ter: fri ut port­åp­ne­ren hvis du skal løs­ne gara­sje­dø­ren med fysisk makt, ellers kan du ska­de motoren.
Når du har sik­ret at du ikke kan kom­me til å ska­de gara­sje­por­ten din, har du uli­ke muligheter.

 • Skrap vekk isen under døren med en isskra­pet. Kom­bi­ner even­tu­elt med var­me fra en ovn. Vær for­sik­tig så du ikke ska­der gum­mi­lis­ten på garasjedøren.
 • Du kan plas­se­re en bær­bar ovn ved døren på inn­si­den av gara­sjen hvis du kom­mer deg inn. Bruk gjer­ne en vifte­ovn da vil isen sak­te smel­te bort.
 • Hell varm vann på områ­det der gara­sje­por­ten er fast­fros­set. Prøv å åpne døren så snart som mulig etter­på. Meto­den kan være risi­ka­bel for­di du kan være  uhel­dig med at van­net rek­ker  å bli kaldt og døren fry­ser seg mer fast.

 

Unngå problemer med fastfryst garasjeport

Der­som du vil unn­gå at gara­sje­por­ten din fry­ser fast i frem­ti­den, bør du unn­gå at det blir vann­an­sam­ling der por­ten møter bak­ken.

 • Et godt gara­sje­gulv skal ha hel­ling ut og vekk fra gara­sje­por­ten, slik at vann ren­ner bort og ut av gara­sjen. Du kan også leg­ge en langs­gå­en­de sluk ved por­ten for å dre­ne­re van­net vekk. 
 • Et annet alter­na­tiv kan også rett og slett spraye/smøre bunn­lis­ten med sili­kon. Det hind­rer gum­mi­lis­ten i å fry­se fast i isen. Er du lei av hele gara­sje­por­ten, kan du kon­tak­te oss og få gode råd om hvil­ken gara­sje­port du bør vel­ge når du kjø­per ny.

 

Har din garasje god nok ventilasjon?

Det er ikke godt for bilen eller and­re ting du opp­be­va­rer i gara­sjen der­som de står i et fuk­tig mil­jø. Du har kan­skje iso­lert gara­sjen din, eller tenkt at opp­var­ming kan avhjel­pe pro­ble­met, men det ale­ne hjel­per ikke der­som du kjø­rer inn en våt bil.

 • Der­som det dug­ger på vin­du­ene, dan­ner seg fukt på dør­hånd­tak eller lig­ger smelte­vann på gul­vet fra dagen før, er det­te tegn på mang­len­de gara­sje­ven­ti­la­sjon. Sjekk hva du kan gjøre! 

Flere typer garasjeventilasjon

Det er ikke godt for bilen eller and­re ting du opp­be­va­rer i gara­sjen der­som de står i et fuk­tig mil­jø. Her får du noen råd til hvor­dan du kan ven­ti­le­re bed­re i gara­sjen, enten du skal byg­ge ny gara­sje eller (kjenn)er en ivrig hjemmesnekker.

Ventilasjon i veggen

Den enk­les­te og rime­ligs­te løs­nin­gen på å få ven­ti­la­sjon i gara­sjen er å lage et hull i ytter­veg­gen og leg­ge inn en van­lig klaff­ven­til. Det­te er som regel en grei pro­sess, enten du har iso­ler­te eller enk­le veg­ger. For god luf­ting bør du mon­te­re 2 ven­ti­ler, helst i hver ende av gara­sjen. Du kan kjø­pe alt du tren­ger hos en bygge­vare­han­del og der får du også gode råd til gjen­nom­fø­rin­gen. Er du han­dy, kan du gjø­re job­ben selv.

Ventilasjon i vinduer

Å instal­le­re et ven­ti­la­sjons­an­legg i gara­sjen er en god idé for deg som liker å opp­hol­de deg der. Med en god inne­tem­pe­ra­tur kan du bru­ke gara­sjen som verk­sted gjen­nom hele året.

Ventilasjon i garasjeporten

Du kan for­hånds­be­stil­le din mora-gara­sje­port med ven­ti­la­sjon. Da vil gara­sje­por­ten din kom­me med ven­ti­la­sjons­rist fer­dig mon­tert og sik­re luft­gjen­nom­strøm­ming i gara­sjen. Du kan gjer­ne ha en vegg­mon­tert ven­til i tillegg.

Der­som du skal byg­ge ny gara­sje, eller av and­re grun­ner tren­ger å byt­te vin­du­ene i gara­sjen din, kan du vel­ge vin­du­er med god ventilering.

Ventilasjonsvifte i garasjen

Du kan for­hånds­be­stil­le din mora gara­sje­port med ven­ti­la­sjon. Da vil gara­sje­por­ten din kom­me med ven­ti­la­sjons­rist fer­dig mon­tert og sik­re luft­gjen­nom­strøm­ning i gara­sjen. Du kan gjer­ne ha en vegg­mon­tert ven­til i tillegg. 

Kon­takt din nær­mes­te mora-for­hand­ler om din nye garasjeport

 

Har du feil på garasjeporten?

Opp­le­ver du at gara­sje­por­ten din brå­ker unor­malt mye, ikke går helt opp eller ned, eller noe annet?

 • Gara­sje­por­ten brå­ker unor­malt mye.
  Hvis gara­sjen din brå­ker, skyl­des det ofte at trinse­hjul og beslag er tør­re. Dis­se bør smø­res med olje/smøremiddel en gang i året
 • Smør opp alle beve­ge­li­ge deler med olje.
 • Der­som du har tor­sjons­fjær (fjær som går på tvers av gara­sje­por­ten) så skal du også smø­re denne.
 • Kon­trol­ler også at vaiere og vaier­trinse­hjul er i god stand.
 • Du ser at vaieren har begynt å fli­se seg.
  Hvis vaieren er fli­se­te, må den byt­tes. Ryker vaieren kan det utgjør en risi­ko for skade. 
  Ny vaier bereg­net på gara­sje­por­ten får du kjøpt hos din mora-forhandler.
 • Por­ten er tung å løf­te opp manuelt.
  I det­te til­fel­let bør du all­tid smø­re opp por­tens beve­ge­li­ge deler, men det­te er ofte også et tegn på at enten gjø­re må stram­mes eller at reserve­de­ler må skif­tes ut.
  Mora vil anbe­fa­le deg å bestil­le ser­vice til akku­rat det­te, da det kan være risi­ka­belt med tan­ke på kref­te­ne som er involvert.
 • Slik sjek­ker du om fjæ­re­ne er opti­malt strammet.
  Løs­ne por­ten manu­elt med nødåpneren.
  Løft opp por­ten rolig til midt­en av åpningen.
  Der­som por­ten blir stå­en­de på midt­en er fjæ­re­ne kor­rekt stram­met. Fal­ler por­ten din ned er fjæ­re­ne for slak­ke. Om den spret­ter opp er de for stramme.
 • Por­ten går ofte ikke helt opp eller ned.
  Det­te kan skyl­des en kom­bi­na­sjon av de for­ri­ge punk­te­ne. De beve­ge­li­ge dele­ne må kan­skje smø­res opp, fjæ­re­ne kan være slak­ke eller det kan være sli­ta­sje på deler.
  Pass også på at skin­ne­ne er fri for hind­rin­ger. Fjern all grus/is i por­tens åpning
  Der­som por­ten din er i god stand så kan det skyl­des nor­mal sli­ta­sje. Du kan da jus­te­re litt mer kref­ter på moto­ren din.
 • Det er mer enn ett år siden du smur­te por­ten din.
  Mora vil leg­ge vekt på å smø­re opp alle beve­ge­li­ge deler for­di det­te er en god måte å for­hind­re pro­ble­mer før de oppstår.
  Du bør smø­re alle beve­ge­li­ge deler regel­mes­sig — mini­mum 2 gan­ger i året. Inn­før gjer­ne fas­te dato­er eller inn var­sel i kalen­de­ren din, så blir det enk­le­re å huske!

 

 

 

Fin­ner du ikke det du er ute etter eller fort­satt har et spørs­mål du gjer­ne skul­le hatt svar på? Send gjer­ne en mail til [email protected] og vi kom­mer til­ba­ke til deg for å hjel­pe deg så godt vi kan for å få løst det du måt­te lure på .