Service

Alle gara­sje­por­ter eller gara­sje­port­åp­ne­re tren­ger ser­vice. Vi utfø­rer ser­vice på våre gara­sje­por­ter og port­åp­ne­re. Fle­re av våre for­hand­le­re har egne ser­vice­bi­ler og ser­vice­tek­ni­ke­re. Våre for­hand­le­re til­byr Drifts-/Ser­vice-/Ved­li­ke­holds­av­ta­le for på best mulig måte iva­re­ta dine behov.

Reservedeler og tilbehør

I vårt vel­as­sor­ter­te lager har vi rekvi­si­ta og til­be­hør. Vi har blant annet deler til uli­ke gara­sje­port­åp­ne­re, som krets­kort, radiode­ler, fjern­kon­trol­ler, kode­lås, nøk­kel­bry­te­re, m.m. 

Service/Reklamasjon/ Delebestilling

Rekla­ma­sjons­fris­ten på feil eller mang­ler på varer levert av oss, er 5 år. Unn­tak til det­te er slite­de­ler spe­si­fi­sert i våre salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser. Det stil­les krav til at rekla­ma­sjo­nen skjer innen rime­lig tid etter at fei­len ble, eller bur­de blitt, opp­da­get. Vår behand­ling av rekla­ma­sjo­ner tar utgangs­punkt i Moras fast­sat­te reg­ler ved hånd­te­ring av rekla­ma­sjo­ner, For­bru­ker­kjøps­lo­ven, Kjøps­lo­ven og Lov om hånd­verks­tje­nes­ter med mer for forbrukere.

Skje­ma for ser­vice, reserve­de­ler, garanti/reklamasjon eller fakturaspørsmål