Ny garasjeport? Dette bør du tenke på!

Her deler vi erfaringer i form av noen viktige tips og råd om hva du bør tenke på, før du går til innkjøp av ny garasjeport.

Det vil være trist der­som dår­li­ge valg ved anskaf­fel­se, får deg til å ang­re på kjø­pet i etter­kant. Her kan du se våre garasjeporter.

Defi­ner beho­vet ditt.
Kon­takt en leve­ran­dør som til­byr gra­tis og ufor­plik­ten­de befa­ring. Da får du gode råd og hjelp i den­ne tid­li­ge fasen.

Har du en gam­mel garasje?
En seriøs gara­sje­port­le­ve­ran­dør kan gjø­re en til­stands­vur­de­ring av gara­sjen din. Er den eksem­pel­vis ute av lodd eller vater, eller påvir­kes den av tele­hiv? Fle­re leve­ran­dø­rer kan også bistå med snek­ker­hjelp for nød­ven­dig utbed­ring av eksis­te­ren­de gara­sje – slik at en ny port vil fun­ge­re optimalt.

Tenk kva­li­tet når du vel­ger gara­sje­port.
Velg en kva­li­tets­port som tåler hyp­pig bruk og er mot­stands­dyk­tig mot vær og vind. En god og solid gara­sje­port bør hol­de i minst 10 – 15 år.

Velg en gara­sje­port med klemsikring.
Det­te sik­rer at ingen får fing­re­ne i klem mel­lom blade­ne på garasjeporten.

Skal gara­sje­por­ten ha moto­ri­sert åpning og lukking?
Sørg i så fall for at moto­ren er CE god­kjent, og at den er pro­gram­mert til å stop­pe når den møter mot­stand. Da unn­går du alvor­li­ge ska­der på bil eller personer.

Velg en gara­sje­port med tor­sjons­fjæ­rer og kule­lag­re i rullehjulene.

Det­te sik­rer en godt balan­sert gara­sje­port uten unød­ven­dig sli­ta­sje – og er en god garan­ti for driftsikkerheten.

Velg en gara­sje­port som er til­pas­set norsk kli­ma og nors­ke forhold.
Hvis du har en opp­var­met gara­sje bør du sjek­ke at gara­sje­por­ten har god iso­la­sjon og som hind­rer unød­ven­dig varme­tap gjen­nom porten.

Velg en solid og seriøs leverandør.
Eksis­te­rer sel­ska­pet du kjø­per gara­sje­por­ten av, i frem­ti­den – der­som por­ten tren­ger ser­vice eller nye deler?

Bruk en leve­ran­dør som kan stå for monteringen.

Der­som feil skul­le opp­stå og rekla­ma­sjon er nød­ven­dig, så har du en ansvar­lig aktør å for­hol­de deg til.

 

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg