Om oss

Mora garasjeporter

Mora har eksis­tert siden 1956 og har levert ved­li­ke­holds­frie og iso­ler­te gara­sje­por­ter av høy­es­te kva­li­tet i mer enn 30 år- og er en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av gara­sje­por­ter. Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Hvorfor velge Mora?

Gara­sje­por­ter pro­du­sert i Nor­ge for nors­ke for­hold, er ved­li­ke­holds­frie og iso­ler­te. En stor leve­ran­dør med lang farts­tid sik­rer høy kva­li­tet og god opp­føl­ging i etter­kant. Vi ord­ner alt for deg slik at du kan slap­pe av. Vi sør­ger for kor­rekt mål­ta­king, demon­te­ring av eksis­te­ren­de port, snek­ker­ar­beid og ny montering.

Dine mulig­he­ter

Velg mel­lom man­ge far­ger, struk­tu­rer, dører, dekor­vin­du­er og ven­ti­la­sjon. Por­te­ne pro­du­se­res etter mål, og kan moto­ri­se­res — med fjern­sty­ring via kon­troll eller app.

Spesialist på vedlikeholdsfrie, isolerte garasjeporter

Mora Gara­sje­por­ter er en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter – med høy­es­te kreditt­ra­ting (AAA). Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Vi utfø­rer mål­tag­ning og leve­rer kom­plet­te til­bud på mon­te­ring av gara­sje­por­ter og port­åp­ne­re. Vi tar oss også av demon­te­ring av eksis­te­ren­de port, samt snek­ker­ar­beid – der­som det­te er ønskelig.

Vi leve­rer fle­re typer ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te ledd­por­ter. Vårt sto­re utvalg gjør det enk­le­re for kun­den å fin­ne sin stil og til­pas­se gara­sje­por­ten hus og omgivelser.