Cookie Policy

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som vi lag­rer på din PC. Det­te gjør vi får å kun­ne hol­de orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kun­ne gjen­kjen­ne din PC. En cookie inne­hol­der kun tekst, er ikke et pro­gram og inne­hol­der ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nød­ven­di­ge for å få hjem­me­si­den til å fun­ge­re. Cookies hjel­per oss dess­uten med å få over­blikk over ditt besøk på hjem­me­si­den, slik at vi løpen­de kan opti­me­re og mål­ret­te hjem­me­si­den til dine behov og inter­es­ser. Cookies hus­ker f.eks., hva du har lagt i en even­tu­ell inn­kjøps­kurv, om du tid­li­ge­re har besøkt siden, om du er log­get inn, samt hvil­ket språk og valu­ta du gjer­ne vil ha vist på hjem­me­si­den. Vi bru­ker også cookies til å mål­ret­te våre annon­ser til deg på and­re hjem­me­si­der. Over­ord­net benyt­tes cookies som som del av vår løs­ning for å vise inn­hold som er så rele­vant som mulig for deg.

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies

Du kan all­tid avvise cookies på din PC ved å end­re inn­stil­lin­ge­ne i din Inter­nett-brow­ser. Hvor du fin­ner dis­se inn­stil­lin­ge­ne avhen­ger av hvil­ken brow­ser du benyt­ter. Du skal imid­ler­tid være opp­merk­som på at der­som du gjør det­te, vil det være man­ge funk­sjo­ner og tje­nes­ter du ikke kan benyt­te for­di dis­se funk­sjo­ner og tje­nes­ter for­ut­set­ter at hjem­me­si­den kan hus­ke de valg du foretar.

Du kan vel­ge hvil­ke annonse­nett­verk du ikke øns­ker at skal dele dine per­son­data på tvers av for­skjel­li­ge sli­ke nett­verk ved å klik­ke her.

Sletting av cookies

Cookies som du tid­li­ge­re har aksep­tert, kan sene­re enkelt slet­tes. Benyt­ter du en PC med en nyere Inter­nett-brow­ser, kan du slet­te dine cookies ved å benyt­te snar­veis­tas­te­ne: CTRL + SHIFT + Dele­te. Der­som dis­se ikke fun­ge­rer, og/eller benyt­ter du en MAC, må du først avkla­re hvil­ken brow­ser du benyt­ter og der­et­ter klik­ke på den rele­van­te lin­ken under:

Husk: Benyt­ter du fle­re Inter­nett-brow­se­re, må du slet­te cookies i hver enkelt.

Ditt sam­tyk­ke gjel­der føl­gen­de dome­ner: mora.no — skred­der­syd­de garasjeporter.