Markisemannen

Markisemannen inngår som en del av virksomheten til HD Solskjerming AS, som eies av verdens ledende produsent av solskjerming, Hunter Douglas BV

Sel­ska­pet ble etab­lert i 1956 og har hatt stor suk­sess med egen­ut­vik­le­de og til­dels paten­ter­te mar­ki­se­sys­te­mer. Mar­ki­se­man­nen inn­går i dag som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV. Vi er en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av sol­skjerm­ing, med høy­es­te kreditt­ra­ting (AAA).

Kvalitet er vårt kjennetegn

Hvert år pro­du­se­rer vi mer enn 30 000 mar­ki­ser og scre­ens, og de fles­te pro­duk­te­ne er basert på egne paten­ter – til­pas­set nor­dis­ke krav til kva­li­tet. Mar­ki­se­man­nen leve­rer sol­skjerm­ing til alle typer boli­ger, boretts­lag, nærings­bygg og offent­li­ge byg­nin­ger. Kon­takt oss gjer­ne for rele­van­te refe­ran­ser innen alle seg­men­ter i markedet.

Store og små oppdrag

For­nøy­de kun­der er en for­ut­set­ning for å sik­re en bedrift lang leve­tid. Mar­ki­se­man­nen har «skred­der­sydd» og pro­du­sert mar­ki­ser og sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i mer enn 60 år. For å kun­ne være en leve­ran­dør med norsk­pro­du­ser­te varer i et tøft nor­disk kli­ma, er at det en for­ut­set­ning at det pro­du­se­res kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Mar­ki­se­man­nen kan vise til mer enn 400 000 for­nøy­de kun­der i Nor­den – så langt.

Gå til Mar­ki­se­man­nen her