Miljøansvar

Miljøavtrykket til Mora

Alle pro­duk­ter til mora blir pro­du­sert i Nor­ge, det­te inklu­de­rer alt i mel­lom hengs­ler, gara­sje­port og motor. Det­te betyr at pro­duk­te­ne er kort­reis­te, som bidrar til et lave­re klima­av­trykk. Mora har også et helt unikt tegne­sys­tem som gjør at det er mulig å teg­ne gara­sje­por­ten med nøy­ak­ti­ge mål slik at mon­tø­re­ne slip­per unna tur-retur kjø­ring. Det­te bidrar ikke bare til en søm­løs han­del og lave­re pris til dere, men også et lave­re klima­av­trykk fra oss til alle. Vide­re kan vi trek­ke frem at vi har fått til­eg­net oss det pre­sti­sje­ful­le ser­ti­fi­se­rin­gen Miljø­fyr­tårn, som viser at vi tar mil­jø og klima­av­trykk på størs­te alvor, for å få den­ne ser­ti­fi­se­rin­gen må en opp­fyl­le en rek­ke kri­te­ri­er og vise til god over­sikt over mål, til­tak og effekt, noe vi er stol­te av å gjøre.

Avfallssortering

Vi tar miljøansvar.

Vi hos Mora Gara­sje­por­ter er svært opp­tatt av mil­jø og gjen­vin­ning. Våre erfar­ne mon­tø­rer demon­te­rer den gam­le por­ten din og tar den med seg til gjen­vin­nings­sta­sjon. Alt rest­ma­te­ria­le og embal­la­sje etter mon­te­rin­gen av gara­sje­por­ten din ryd­des og frak­tes bort. Vi sor­te­rer alt – jern, tre, embal­la­sje, mm.