Personvern

Per­son­ver­n­er­klæ­ring (Sist opp­da­tert: 26.06.2018)

Først: Skul­le du på noe tids­punkt øns­ke det gir den­ne per­son­vern­s­er­klæ­rin­gen deg til enhver tid rett til å be om at dine sam­tyk­ker slet­tes, og de vil bli slet­tet. Vi er avhen­gi­ge av at du som kun­de, eller poten­si­ell kun­de, har til­lit til oss. Der­for er vi opp­tatt av å iva­re­ta ditt per­son­vern på en betryg­gen­de måte og i hen­hold til EUs for­ord­ning for per­son­vern, The Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion (GDPR), som blir norsk lov i 2018. Ved å lese den­ne per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen får du en beskri­vel­se av hvor­dan Mora, en del av HD Sol­skjerm­ing AS (HDS) org.nr.: NO 963 976 054 VAT, sam­ler inn per­son­data ved besøk på våre nett­si­der eller ved annen hen­ven­del­se til oss, og hvor­dan vi behand­ler disse.


Slik behand­ler HDS personopplysninger

a) Helt ano­ny­me data sam­let inn for ana­ly­se av nettrafikken:
Når du besø­ker våre nett­si­der lag­rer vi auto­ma­tisk infor­ma­sjon om nett­le­ser­type, Inter­nett-tje­neste­le­ve­ran­dør (ISP), hen­vis­nings-/ut­gangs­si­der, ope­ra­tiv­sys­tem, dato/klokkeslett, klikk­strøm-data og and­re bru­ker­opp­lys­nin­ger. Dis­se data­ene blir ikke kob­let til and­re opp­lys­nin­ger vi sam­ler inn om deg, og er anonyme.

b) Sam­tyk­ke til å mot­ta gra­tis befa­ring og ufor­plik­ten­de tilbud
Når du fyl­ler ut og sen­der inn skje­ma­et for oven­stå­en­de fra våre hjem­me­si­der vil personopplysningene/kontaktinfoen din gå til den sel­ge­ren som har ditt dis­trikt, slik at vi kan kon­tak­te deg for å få til­strek­ke­lig info til å gi deg et til­bud. Sel­ger, vårt kunde­sen­ter og vår admi­ni­stra­sjon kan kun hen­te ut dis­se opp­lys­nin­ge­ne etter veri­fi­se­ring via bru­ker­navn og pass­ord. Opp­lys­nin­ge­ne er sik­ret av vår data­be­hand­ler Digi­tal­by­rå­et A2N, se avsnit­tet neden­for om under­le­ve­ran­dø­rer. Vi vil ikke gi per­son­opp­lys­nin­ge­ne vide­re eller på annen måte bru­ke dem på and­re måter enn i h.h.t. kra­ve­ne i EU’s GDPR.

Per­son­opp­lys­nin­ger lag­res på HD Sol­skjerm­ing AS’ ser­ve­re, samt på ser­ve­re som eies og drif­tes av Digi­tal­by­rå­et A2N, og er loka­li­sert til Nor­ge og/eller EU, med mind­re annet er oppgitt.

c) Cookie Policy
Vi bru­ker også cookies på våre nett­si­der i mar­keds­fø­rings­øye­med, for at besøks­sta­ti­stik­ken skal være påli­te­lig, og for å øke funk­sjo­na­li­te­ten på våre sider. For infor­ma­sjon om cookies, og hvor­dan dis­se bru­kes, venn­ligst se vår Cookie Poli­cy

d) Sam­tyk­ke til å bli kon­tak­tet med for­mål om å få 1) Utført ser­vice på et pro­dukt, 2) Utbed­ret en rekla­ma­sjon eller 3) Bestil­le deler

Når du fyl­ler ut og sen­der inn skje­ma­et for oven­stå­en­de fra våre hjem­me­si­der vil personopplysningene/kontaktinfoen din gå til den avde­lin­gen (for enten punkt 1, 2 eller 3, som beskre­vet over) i HDS som har ansva­ret for å behand­le din hen­ven­del­se. De som behand­ler saken, vårt kunde­sen­ter og vår admi­ni­stra­sjon kan kun hen­te ut dis­se opp­lys­nin­ge­ne etter veri­fi­se­ring via bru­ker­navn og pass­ord. Opp­lys­nin­ge­ne er sik­ret av vår data­be­hand­ler Digi­tal­by­rå­et A2N, se avsnit­tet neden­for om under­le­ve­ran­dø­rer. Vi vil ikke gi per­son­opp­lys­nin­ge­ne vide­re eller på annen måte bru­ke dem på and­re måter enn i h.h.t. kra­ve­ne i EU’s GDPR.

Ved å kjø­pe, og bru­ke HD Sol­skjerm­ing AS sine pro­duk­ter og tje­nes­ter, bekref­ter du å ha lest, for­stått, og sam­tyk­ker til inn­hol­det i den­ne erklæringen.

 

Behand­ling av personopplysninger

​Per­son­opp­lys­nin­ger hen­tes inn for at HD Sol­skjerm­ing AS skal kun­ne utfø­re de opp­ga­ver og tje­nes­ter vi er pålagt å utfø­re i hen­hold til lov, for­skrift og/eller avta­le. Behand­ling av per­son­opp­lys­nin­ge­ne skjer innen­for ram­men av til enhver tid gjel­den­de lov og forskrift.

Per­son­opp­lys­nin­ge­ne kan utle­ve­res til tredje­part som HD Sol­skjerm­ing AS eller vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ sam­ar­bei­der med, så vel innen­for som uten­for EØS- og EU-områ­det for at vi skal kun­ne utfø­re de opp­ga­ver og tje­nes­ter vi er pålagt å utfø­re i hen­hold til lov, for­skrift og/eller avta­le, og i tråd med den­ne personvernserklæringen.

Der­som det fore­lig­ger lov­be­stemt opp­lys­nings­plikt over­for offent­lig myn­dig­het vil regist­rer­te per­son­opp­lys­nin­ger bli over­le­vert i hen­hold til myn­dig­he­te­nes krav.

Merk at behand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger i rela­sjon til spe­si­fik­ke tje­nes­ter og pro­duk­ter kan være regu­lert i egne avta­ler som er til­gjenge­lig­gjort i vår Tje­neste­av­ta­le. Det­te inklu­de­rer, men er ikke begren­set til, dome­ne­navn og infor­ma­sjo­nen som er regist­rert i WHOIS.


Inn­syn og retting

Du har til enhver tid krav på inn­syn i de opp­lys­nin­ger som er regist­rert. Det­te gjø­res ved å kon­tak­te HD Sol­skjerm­ing AS igjen­nom en av våre kon­takt­ka­na­ler og kan bli til­sendt som PDF på e‑post ved hen­ven­del­se. Data vi kan ha lag­ret inkluderer:
• Kon­takt­in­for­ma­sjon, inklu­dert navn, e‑post, tele­fon­num­mer og din postadresse
• Per­son­lig infor­ma­sjon, inklu­dert kjønn og fødselsdato
• Beta­lings- eller kreditt­kort informasjon
• Bilder/fotografier og videoer
• Per­son­li­ge pre­fe­ran­ser slik som dine mar­keds­fø­rings- og cookiepreferanser

Klikk lin­ken for infor­ma­sjon om vår Cookie Poli­cy

Vår per­son­vern­s­er­klæ­ring hen­syn­tar dine ret­tig­he­ter i for­hold til GDPR når det gjel­der å gi deg rett til til­gang til dine per­son­data regist­rert hos oss, kun­ne end­re dis­se, kun­ne hind­re bruk av dis­se, kre­ve begren­sing eller pro­te­ste­re mot behand­lin­gen av dis­se, pro­te­ste­re mot lag­rings­me­to­de opp­be­va­ring og for­flyt­ning av persondata.

Gjen­nom våre pri­mæ­re kon­takt­ka­na­ler vil vi besva­re hen­ven­del­sen din i løpet av 2 døgn innen­for ordi­nær kontortid.

Opp­be­va­ring og sletting

Opp­lys­nin­ger som ikke len­ger er nød­ven­di­ge ut fra det for­mål de er lag­ret for slet­tes. HD Sol­skjerm­ing AS lag­rer per­son­opp­lys­nin­ger om kun­der i hen­hold til den enhver tid gjel­den­de lovgivning.

Når du slet­ter, eller sier opp, tje­nes­ter vil noen per­son­opp­lys­nin­ger, først og fremst kon­takt­opp­lys­nin­ge­ne dine og kopi av kor­re­spon­dan­se, for­bli i vårt regis­ter i den utstrek­ning det er nød­ven­dig for å beskyt­te juri­dis­ke ret­tig­he­ter eller lov­giv­nings­mes­si­ge krav til dokumentasjon.

Vår per­son­verns­an­svar­lig er André Gjelsvik, e‑post: [email protected] tele­fon: +47 712 50 200.

Hvis du mot for­mod­ning skul­le opp­le­ve at dine øns­ker ikke blir iva­re­tatt til­freds­stil­len­de har du selv­sagt rett til å sen­de inn en kla­ge til den rele­van­te data­be­skyt­tel­ses­myn­dig­he­ten. Det­te gjel­der uav­hen­gig av om hvor­vidt leve­ring av per­son­opp­lys­nin­ger er et lov­be­stemt eller kon­trakts­mes­sig krav, eller et krav som kre­ves i en kon­trakt; og om den regist­rer­te er for­plik­tet til å gi data­ene og om de muli­ge kon­se­kven­se­ne av mang­len­de til­veie­brin­gel­se av sli­ke data.


Kon­fi­den­sia­li­tet og sikkerhet

Vi benyt­ter en kom­bi­na­sjon av fysisk, elekt­ro­nisk og pro­se­dyre­mes­sig sik­ring for å beskyt­te per­son­opp­lys­nin­ger. Opp­lys­nin­ger på kon­to­en din er passordbeskyttet.

All data­over­fø­ring som skjer over Inter­nett er kryp­tert. Alle trans­ak­sjo­ner blir behand­let over en SSL/TLS-til­kob­ling av bran­sje­stan­dard, med mini­mum 256-biters kryp­te­ring. Det fore­lig­ger imid­ler­tid ingen garan­ti for at noen ikke kan få til­gang til sli­ke opp­lys­nin­ger, eller at de ikke blir avslørt, end­ret eller øde­lagt ved brudd på en brann­mur eller sik­ker serverprogramvare.
Siden ingen data­over­fø­rin­ger over Inter­nett er 100 % sik­re, kan vi ikke garan­te­re eller inne­stå for sik­ker­he­ten til noen form for opp­lys­nin­ger du sen­der til oss.
Der­som HD Sol­skjerm­ing AS eller vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ blir opp­merk­som på et brudd i ett av sik­ker­hets­sys­te­me­ne, vil vi under­ret­te deg skrift­lig per e‑post eller SMS, slik at du kan fore­ta nød­ven­di­ge beskyt­ten­de til­tak. Ved å bru­ke våre tje­nes­ter eller gi oss per­son­opp­lys­nin­ger, sam­tyk­ker du til at HD Sol­skjerm­ing AS eller NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ tar kon­takt med deg elekt­ro­nisk ved­rø­ren­de sik­ker­hets- og per­son­verns­pro­ble­mer og admi­ni­stra­ti­ve pro­ble­mer knyt­tet til din bruk av tjenesten.

HD Sol­skjerm­ing AS og vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ plik­ter dess­uten å vars­le sik­ker­hets­brudd til data­til­sy­net senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjenn­skap til bruddet.

Du står selv ansvar­lig for å imple­men­te­re hen­sikts­mes­si­ge sik­ker­hets­til­tak ved bruk av våre tje­nes­ter. Det inklu­de­rer, men er ikke begren­set til bruk av sik­re pass­ord, kryp­te­ring av pass­ord, sik­ker opp­be­va­ring av kryp­te­rings­nøk­ler, instal­la­sjon av sik­ker­hets­opp­da­te­rin­ger til 3. parts pro­gram­vare og ‑kom­po­nen­ter m.v.

HD Sol­skjerm­ing AS og vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ er ikke ansvar­lig for opp­lys­nin­ger du vel­ger å lag­re ved hjelp av våre tje­nes­ter, og vi kan ikke garan­te­re for kon­se­kven­ser som føl­ge av sikkerhetsbrudd.


Sen­si­ti­ve personopplysninger

Ingen av HD Sol­skjerm­ing AS og vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ sine tje­nes­ter kre­ver at det opp­gis sen­si­ti­ve og kon­fi­den­si­el­le per­son­opp­lys­nin­ger. Regist­re­ring av sli­ke per­son­opp­lys­nin­ger i HD Sol­skjerm­ing AS og vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ sine grense­snitt er ikke til­latt, og skal ikke opp­gis til HD Sol­skjerm­ing AS og vår data­be­hand­ler NXT/A2N REKLAME & DIGITALBYRÅ under noen omsten­dig­he­ter. I de til­fel­ler du blir bedt om å sen­de inn kopi av legi­ti­ma­sjon skal per­son­num­me­ret sladdes.


Lin­ker til tredje­parts nett­ste­der og tredje­parts applikasjoner

Tje­nes­te­ne våre inklu­de­rer i noen til­fel­ler lin­ker til and­re nett­ste­der der per­son­vern­prak­si­sen kan avvi­ke fra vår. Hvis du sen­der per­son­opp­lys­nin­ger til noen av dis­se nett­ste­de­ne, er dis­se opp­lys­nin­ge­ne under­lagt deres ret­nings­lin­jer for per­son­vern. Vi opp­ford­rer deg til å lese nøye gjen­nom ret­nings­lin­je­ne for per­son­vern for alle nett­si­der du besø­ker før du avgir personopplysninger.


End­rin­ger i personvernserklæringen

Kun­den aksep­te­rer at HD Sol­skjerm­ing AS for­be­hol­der seg ret­ten til å gjø­re end­rin­ger i Per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen fort­lø­pen­de. Vesent­li­ge end­rin­ger i Per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen vars­les på våre hjem­me­si­der under Per­son­vern­s­er­klæ­ring. Vesent­li­ge end­rin­ger inklu­de­rer ethvert for­hold som inn­skren­ker Kun­dens ret­tig­he­ter, eller som end­rer par­te­nes for­plik­tel­ser eller ret­tig­he­ter for øvrig.

Mora leve­rer gara­sje­por­ter over hele landet.