Prosjektmarked

HD Solskjerming Prosjekt

Vi leverer solskjermingsprodukter til alle typer næringsbygg, offentlige bygninger og borettslag. Kontakt oss for relevante referanser innen alle segmenter i markedet.

HD Sol­skjerm­ing Pro­sjekt arbei­der mål­ret­tet mot pro­sjekt­mar­ke­det som omfat­ter bygg­her­rer, arki­tek­ter, eien­doms­be­sit­te­re og byg­gen­tre­pe­nø­rer. Vi inn­går i dag som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Vi leve­rer alt av sol­skjerm­ings­løs­nin­ger, fra enk­le rull­gar­di­ner til scre­en­tryk­te fasa­der. Med vår lan­ge erfa­ring på pro­sjek­te­ring av styre­sys­te­mer for sol­skjerm­ing, til­byr vi alt fra enk­le pro­sjekt­sty­rin­ger til full­ska­la KNX anlegg. Vi har ansatt egne mon­tø­rer – for å sik­re kva­li­tet, til­gjen­ge­lig­het og service.

Kvalitet betyr trygghet

Vi pro­du­se­rer hvert år mer enn 40 000 pro­duk­ter, de aller fles­te basert på egne paten­ter – til­pas­set nor­dis­ke krav til kvalitet.

Store og små oppdrag

For­nøy­de kun­der er enhver bedrifts bes­te salgs­ar­gu­ment. Lunex har pro­du­sert sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i mer enn 50 år. Den lan­ge farts­ti­den med å være leve­ran­dør av norsk­pro­du­ser­te varer i et tøft nor­disk kli­ma, for­ut­set­ter pro­duk­sjon av kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Totalt har vi mer enn 400 000 for­nøy­de kun­der i Norden.

Gå til HDS Pro­sjekt her