Samfunnsansvar

Barnekreftforeningen

HD Sol­skjerm­ing AS (vårt mor­sel­skap) støt­ter Barne­kreft­for­enin­gen (BKF) med en stør­re årlig sum.  BKF er en selv­sten­dig, fri­vil­lig, lands­dek­ken­de orga­ni­sa­sjon som dri­ves av fami­li­er som har eller har hatt barn med kreft. BKF’s mål er at ingen barn skal dø av kreft.

BKF støt­ter forsk­ning på barne­kreft. BKF gir til­bud og støt­te for fami­li­er hvor barn og unge er ram­met av kreft, og job­ber med infor­ma­sjons- og påvirk­nings­ar­beid for å set­te barne­kreft på dagsorden.

 

North South Partnership Aid AS

HD Sol­skjerm­ing AS har siden 2017 vært en bety­de­lig bidrags­yter til North South Part­nership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å byg­ge og drif­te Malai­ka Vil­la­ges i Kenya. Malai­ka Vil­la­ges skal byg­ges fle­re plas­ser i Kenya, den førs­te ble åpnet 29.02.2020, og er bygd i nabo­la­get til et annet pro­sjekt for NSP Aid, Fara­ja Child­rens Home. På Fara­ja bor det 54 barn og unge. Det­te barne­hjem­met dri­ves av den Luthers­ke kir­ken i Kenya. På Maila­ka Vil­la­ges bor det i dag 24 barn.

Snart skal nes­te Makai­ka Vil­la­ges byg­ges uten­for Nai­ro­bi. I den­ne lands­byen skal førs­te bolig­hu­set finan­siert av HDS byg­ges. HDS vil frem­over støt­te NSP’s arbeid med å byg­ge lik­nen­de lands­byer and­re ste­der i Kenya og Etio­pia. Mer info om NSP Aid: https://www.nsp-aid.com/