Showroom

Vi gir deg gode råd og løsninger

Du er hjer­te­lig vel­kom­men til et av våre show­rooms. Her kan du se pro­duk­te­ne utstilt, opp­da­ge nye løs­nin­ger, kjen­ne på kva­li­te­ter og prø­ve de for­skjel­li­ge funk­sjo­na­li­te­te­ne. I til­legg får du gode og gra­tis råd fra våre eksperter!

Utstilling Oslo

Kon­to­ret er utbe­tjent. Åpent etter avta­le, ta kon­takt med sel­ger der­som du øns­ker å besø­ke vårt showroom/utstilling i Øst­re Aker vei 215 i Oslo

 

Utstilling Telemark

Kon­to­ret er ube­tjent — ring for avta­le på for­hånd! Bør­re Bor­ger­sen Tlf: 919 03 518 eller Sver­re Fil­lings­nes Tlf: 900 78 043
Olavs­gt 1, 3916 Porsgrunn

Utstilling Nord-Trøndelag

Jack­ob Weide­manns­gt 6, 7712 Stein­kjær. Kon­to­ret er ube­tjent, besøk på show­room book­es etter avta­le på tele­fon eller mail.

Jan Bre­vik­aas
Mobil: 952 92 504
Mail:[email protected]