Garasjeportåpner

Montering av garasjeportåpner
Med gara­sje­port­åp­ner kan du åpne gara­sjen når det er mørkt og dår­lig vær – uten å gå ut av bilen.

Med en gara­sje­port­åp­ner slip­per du å gå ut av bilen for å åpne gara­sje­por­ten. En gara­sje­port­åp­ner er enkel og påli­te­lig i bruk. Du kan også vel­ge mel­lom for­skjel­li­ge typer fjern­kon­trol­ler for bruk av en gara­sje­port­åp­ner. Bare trykk på fjern­kon­trol­len, så åpner por­ten seg og du kan kjø­re rett inn. Enk­le­re blir det ikke!

Vi leve­rer gara­sje­port­åp­ne­re fra SOMMER og APERTO – som set­ter bru­ke­rens krav i sen­trum. Kva­li­tet, kom­fort og sik­ker­het har høy­es­te prio­ri­tet. Gara­sje­port­åp­ner­ne våre går jevnt og støy­s­vakt – og er vedlikeholdsfrie.

Sikkerhet ved bruk

For mak­si­mal sik­ker­het er en gara­sje­port­åp­ner utstyrt for å regist­re­re om noen eller noe kom­mer i vei­en når gara­sje­por­ten åpner eller luk­ker seg, og vil da stop­pe på mind­re enn et halvt sekund. Ved en even­tu­ell stopp når gara­sje­por­ten luk­kes, vil por­ten dess­uten beve­ge seg 10 cm tilbake.

Gara­sje­port­åp­ner­ne våre er for­be­redt for eks­tra sik­ker­het når det­te er nød­ven­dig, f.eks. når det er øns­ke­lig å kob­le inn fotoceller.

Sikkerhet mot innbrudd

Med gara­sje­port­åp­ner og fjern­kon­troll er det ikke behov for lås eller hånd­tak på utsi­den av por­ten, noe som gir bed­re sik­ker­het mot inn­brudd. En annen sik­ker­hets­de­talj er at koden byt­tes auto­ma­tisk for hver gang fjern­kon­trol­len bru­kes, og at radio­fre­kven­sen i en gara­sje­port­åp­ner ikke har for­styr­rel­ser. Det­te skjer helt uten at du mer­ker det – eller at bru­ken din påvirkes.

Enkelt og dynamisk

Mon­te­rin­gen i gara­sje­ta­ket for­enk­les ved at dri­ven­he­ten er for­hånds­mon­tert i vår gara­sje­port­åp­ner. En gara­sje­port­åp­ner regist­re­rer auto­ma­tisk hvor mye kraft som kre­ves for å manøv­re­re por­ten (hel­auto­ma­tisk kraftlæring).

Fakta om en garasjeportåpner fra Mora:

  • Kan all­tid for­len­ges for høy­ere porter
  • Trinn­løs takopp­hen­ging – regu­ler­bar i vann­rett og lodd­rett retning
  • Enkel mon­te­ring etter­som dri­ven­he­ten er forhåndsmontert
  • Skån­som drift gir lang levetid
  • Inne­bygd antenne
  • Fre­kvens uten for­styr­rel­ser: 868,8 MHz
  • Som­loq – eks­tremt sik­kert rul­le­ren­de kode­sys­tem, der koden byt­tes auto­ma­tisk hver gang man bru­ker fjernkontrollen
  • DPS – dyna­misk kraft­sys­tem (hel­auto­ma­tisk kraftlæring)
  • Nødopp­lå­sing i form av et utkob­lings­hånd­tak, som kan kob­les inn og ut uan­sett hvil­ken stil­ling por­ten står i, som gir sik­ker­het f.eks. ved strømbrudd
  • Back­jump – en gara­sje­port­åp­ner kan pro­gram­me­res til å gå noe til­ba­ke etter stenging

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.