Tjenester

Mora er en total­le­ve­ran­dør av gara­sje­por­ter. I til­legg til por­ter og til­be­hør, til­byr vi alle tje­nes­ter og ytel­ser du har behov for i den­ne for­bin­del­sen – rett og slett en enkel, trygg og kom­for­ta­bel opplevelse.

Montering av garasjeport

Våre montører gjør hele jobben.

Våre erfar­ne mon­tø­rer sør­ger for trygg mon­te­ring av gara­sje­por­ten din. De sør­ger for at por­ten blir mon­tert på rik­tig måte. Mora leve­rer ute­luk­ken­de por­ter og auto­ma­tikk som er CE-mer­ket og som opp­fyl­ler de nye sik­ker­hets­kra­ve­ne i EU nor­men EN 12341–1.

Finansiering

Iste­den­for ordi­nær fak­tu­ra­be­ta­ling kan du også vel­ge Mora Handle­kon­to hvor du kan utset­te beta­lin­gen av hele belø­pet – rente­fritt – i 4 mnd. (gebyr kr 275,-)

Mora til­byr også leas­ing-avta­ler for bedrif­ter og boretts­lag.

Borettslag

Få egen visning og demonstrasjon i et av våre showrooms!

Mora gara­sje­por­ter invi­te­rer styre­med­lem­mer i boretts­lag og sam­ei­er til å besø­ke et av våre man­ge show­rooms. Vi sør­ger for at sty­ret i et bolig­sel­skap kan sik­re at fel­les inves­te­rin­ger og inn­kjøp er for­svar­lig gjen­nom­ført – med trygg­he­ten om at ser­vice og alle garan­ti­er blir iva­re­tatt. Vi har også egne leas­ing­av­ta­ler for boretts­lag og sam­ei­er.

 Kon­takt oss, så avta­ler vi en dag eller kveld i show­rom­met til Markisemannen/Mora gara­sje­por­ter, som gir sty­ret tips, råd og inspi­ra­sjon – og ikke minst en demon­stra­sjon og over­sikt over hva som kan leve­res av mar­ki­se- og sol­skjerm­ings­løs­nin­ger, samt gara­sje­port­ut­valg – for boretts­lag og sameier!
Kon­takt­in­for­ma­sjon og over­sikt over våre show­rooms fin­ner du her.

Demontering/snekkerarbeid

Vi gjør alt nødvendig arbeid i forbindelse med ny garasjeport.

Våre mon­tø­rer demon­te­rer den gam­le gara­sje­por­ten din, og gjør alt nød­ven­dig snek­ker­ar­beid for til­pas­ning og ombyg­ging av port­åp­nin­gen – slik at din nye port vil pas­se inn.